Varnost, okolje in kakovost

Integrirani sistem obvladovanja kakovosti, varnosti in okolja

Skupina SOL je razvila in sprejela Integrirani sistem obvladovanja kakovosti, varnosti in okolja, ki pokriva vse dejavnosti skupine, odpravlja nepotrebna podvajanja dejavnosti in usmerja pozornost v pomembnost sinergij.

Najvišje vodstvo skupine SOL je izdalo specifične smernice za posamezna področja poslovanja, ki so dostopne in si jih je mogoče prenesti s spletnega mesta skupine.

Podjetje SOL Spa je od leta 1994 zavezano k upoštevanju Programa odgovornega vedenja in sledenju njegovih vodilnih načel. »Odgovorno vedenje« je mednarodni prostovoljni program, ki ga v Italiji promovira Združenje kemijske industrije Federchimica. Program spodbuja kemijsko industrijo k izvajanju ukrepov in smernic za zagotavljanje okoljevarstva, zdravja in varnosti zaposlenih ter podpira objavljanje rezultatov, ki so bili na tem področju že doseženi.

EMAS okoljska izjava

Obvestilo za javnost - november 2023

 

Zdravje in varnost

Ohranjanje zdravja in varnosti zaposlenih je naša osnovna in bistvena vrednota: temelji na etični viziji dela, ki vodi vsakodnevno dejavnost naše celotne skupine.

Vse naše operativne enote uresničujejo cilj »brez nesreč« in ga zaradi predanosti zaposlenih tudi skoraj vedno dosežejo. Naša temeljna orodja za preprečevanje nesreč so analiza njihovih vzrokov in izvedba ukrepov za odpravo napak ter stalno usposabljanje zaposlenih na področju varstva pri delu. Osredotočanje na varnost razširjamo tudi na kupce, in sicer izvajamo analize tveganj v vseh življenjskih fazah izdelkov in storitev: od zasnove, proizvodnje, prodaje, uporabe do razgradnje.

Certifikati

Veljavnost našega integriranega sistema upravljanja potrjujejo preverjanja, ki ga izvajajo tretje strani, in potrdila o skladnosti s standardi ISO, izdana na podlagi teh preverjanj.

Število certificiranih enot stalno narašča.

Pridobljeni certifikati so dostopni in si jih je mogoče prenesti s spletnega mesta skupine SOL.

Certifikati

Okolje

Naša celotna dejavnost se ravna po zaobljubi k trajnostnemu razvoju in po prizadevanjih k doseganju najvišjih standardov ekološke učinkovitosti, ki presega golo upoštevanje zakonov in predpisov.

Zavedamo se, da se razpoložljivi naravni viri krčijo. Zato želimo izboljšati energetsko učinkovitost obratov ter tudi dejavnosti na splošno ter optimizirati koriščenje virov, ob tem pa skrbimo tudi za omejevanje vpliva, ki ga imajo emisije naše proizvodnje na okolje.

Pozornost, ki jo namenjamo okoljski trajnosti, ni omejena le na našo proizvodno dejavnost, temveč sega tudi na področje razvoja proizvodov, aplikacij in storitev, ki pomagajo našim strankam izboljšati njihovo okoljevarstveno bilanco.