Glosar

Nezgoda: naključni dogodek, ki lahko vodi do poškodb ali materialne škode.

Separacija zraka: postopek izločanja plinov iz zraka s pomočjo destilacije za pridobivanje tekočih in tudi plinastih snovi.

Revizija: sistematičen, samostojen in dokumentiran postopek, ki objektivno ovrednoti, do kakšne mere so bila izpolnjena merila vodstva.

BS OHSAS 18001: mednarodni standard Britanskega inštituta za standardizacijo (BSI), ki določa zahteve sistema upravljanja varnosti in zdravja. Standard omogoča organizacijam, da so pozorne na tveganja, ki izhajajo iz obratovanja v običajnih in izrednih razmerah ter da ohranjajo nadzor nad njimi in izboljšujejo varnostno učinkovitost.

Pretvornik za hlajenje: rezervoar z izolacijsko vakuumsko komoro za izredno ohlajene kriogenske pline, dopolnjen z instrumenti za zadrževanje, merjenje in nadzor varnosti.

Kondicioniranje: proizvodna dejavnost, pri kateri vzamemo plin iz sekundarnih shranjevalnikov, ga stisnemo v plinsko ali tekoče stanje in ga prenesemo v premične rezervoarje. Kondicioniranje vključuje tudi zaporedje dejavnosti, ki jih izvajamo v rezervoarjih od trenutka, ko ti prispejo v center, do skladiščenja polnih rezervoarjev, pripravljenih za dostavo.

Cilindraste košare: jeklene strukture s številnimi (običajno 8 ali 16), navpično postavljenimi cilindri, ki viličarjem omogočajo, da ravnajo z njimi z uporabo običajnih viličarjev.

Sklopi jeklenk: sklop povezanih valjev, ki jih podpira kovinska struktura. Odprtine jeklenk vodijo v enotočkovno sesalno cev.

Jeklenka: rezervoar iz jekla ali lahke zlitine za skladiščenje stisnjenih, tekočih ali raztopljenih plinov.

EMAS (Sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo): Uredba Evropske skupnosti št. 761/2001. Prostovoljni instrument za izvajanje okoljske politike Skupnosti, ki si prizadeva za neprekinjeno izboljševanje okoljske uspešnosti družb in podjetij, ki so sprejeli to uredbo.

Varnost živil: koncept, po katerem živila, če so pripravljena v skladu s predvideno uporabo, ne smejo povzročati škode potrošnikom.

Indeks pogostosti: razmerje med številom nesreč in opravljenimi urami, pomnoženo z milijonom. Indeks meri pogostost pojavnosti nesreč.

Pobuda za globalno poročanje (Global Reporting Initiative): mreža interesnih skupin, ustanovljena leta 1997, ki jo sestavljajo podjetja, nevladne organizacije, združenja računovodskih izvedencev, poslovne organizacije in druge mednarodne interesne skupine s področij, povezanih z družbeno odgovornostjo podjetij (Corporate Social Responsibility). Misija pobude je doseganje razvoja ter zagotavljanje in promocija globalnih referenčnih smernic za pripravo poročil o trajnostnem razvoju, ki opisujejo gospodarski, okoljski in družbeni vpliv dejavnosti podjetij in organizacij.

Poškodba: neželeni dogodek na delovnem mestu, ki povzroči telesno poškodbo ali objektivno preverljivo bolezen.

Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (Integrated Pollution Prevention and Control): strategija Direktive 96/61/ES za zmanjševanje onesnaževanja zaradi različnih virov po celotni Evropski uniji. Vse vrste inštalacij, naštete v Prilogi 1 k Direktivi, morajo prejeti integrirano dovoljenje od oblasti v različnih državah. Direktiva temelji na predpostavki, da nesprejetje skupnega pristopa k nadzorovanju emisij v zraku, vodi in zemlji ne bo zmanjšalo količine emisij, temveč bo povzročilo prenos emisij z enega področja na drugega.

Standard ISO 50001 (upravljanje energije): mednarodni standard, ki se osredotoča na nudenje pomoči organizacijam pri izboljšanju njihove energetske uspešnosti in učinkovitosti ter pri zmanjševanju vplivov na podnebje in okolje.

Večja nesreča: dogodek, kot je veliko razlitje, požar ali eksplozija zaradi nenadzorovanega razvoja aktivnosti v prisotnosti nevarnih snovi, ki lahko povzroči veliko nevarnost za človeško zdravje ali okolje.

Medicinski pripomočki (MP): vsakršen instrument, aparat, oprema, stroj, naprava, obrat in reagent (in vitro ali za kalibracijo), računalniška programska oprema, material ali drug podoben ali soroden proizvod za uporabo (posamezno ali v kombinaciji) na osebah za eno ali več specifičnih namenov diagnoze, preventive, nadziranja, terapije ali olajševanja bolezni; za diagnozo, nadziranje, terapijo, olajševanje ali nadomestilo za rano ali gibalno oviro; za preučevanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomije ali fizioloških procesov; za intervencijo, kadar večji poseg v človeškem telesu in na njem sicer ne izvajamo s pomočjo farmacevtskih ali imunoloških sredstev ali z naravnim metabolizmom, temveč z uporabo teh sredstev, s katerimi lahko izboljšamo stanje telesnih funkcij.

Medicinski plin: vsako zdravilo, sestavljeno iz ene ali več aktivnih plinskih substanc, ki se smejo ali ne smejo mešati s pomožnimi plini.

Premični rezervoar: rezervoar za stisnjene, tekoče, raztopljene ali kriogenske pline, ki se uporablja pri prevozu izdelkov. Premične rezervoarje sestavljajo: cilindri, bobni, plinske jeklenke, sklopi jeklenk, Dewarjeve tovorne posode, osnovne in premične enote.

Politika (kakovosti, varnosti, okolja): splošna načela in smernice za organizacijo, ki jih predhodno izrazi višje vodstvo.

Primarne procesne enote: enote, v katerih iz surovin proizvajajo pline.

Primarno skladiščenje: rezervoar s tekočim kriogenskim plinom, ki se polni neposredno v proizvodni napravi. 

Sistem upravljanja kakovosti, varnosti in okolja (SHEQ/MG): del splošnega sistema upravljanja, ki vključuje organizacijsko strukturo, načrtovanje, odgovornosti, postopke, procese in sredstva za izdelavo, izvedbo in vzdrževanje aktivnih, jasno opredeljenih politik kakovosti, varnosti in/ali okoljske politike.

Surovine – primarne procesne enote: atmosferski zrak, namenjen proizvodnji kisika, dušika in argona; zemeljski plin, namenjen proizvodnji vodika in ogljikovega dioksida; kalcijev karbid, namenjen proizvodnji acetilena; amonijev nitrat, namenjen proizvodnji dušikovega oksida.

REACH: Uredba ES št. 1907/2006 (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij). Glavna namena uredbe sta povečanje ozaveščenosti o nevarnostih in tveganjih zaradi kemijskih snovi ter doseganje visoke stopnje varstva človeškega zdravja in okolja.

Odgovorno ravnanje (Responsible Care): prostovoljni program svetovne kemijske industrije, ki temelji na izvajanju načel in ravnanja s področja varnosti in zdravja zaposlenih ter varstva okolja ter tudi na zavezi k obveščanju o rezultatih, pridobljenih za namene stalnih, znatnih in občutnih izboljšav na teh področjih.

Prodajna oprema: tehnična/tehnološka oprema, ki ostane last skupine SOL tudi potem, ko jo skupina proda tretjim stranem in jo te naprej dobavljajo strankam kot del svojih storitev; na primer premični rezervoarji, pretvorniki za hlajenje itd.

Sekundarne procesne enote: enote za kondicioniranje plinov (po navadi z uporabo plinov, ki izvirajo iz primarnih procesnih enot) v fizično obliko (stisnjen plin ali kriogenska tekočina) v rezervoarjih (cilindri, sklopi jeklenk, bobni, cisterne), najprimernejših za distribucijo plinov končnemu uporabniku. V nekaterih enotah proizvajajo tudi čiste in izredno čiste plinske zmesi.

Sekundarno skladiščenje: rezervoar s tekočim kriogenskim plinom, ki ga polnijo cisterne, navadno nameščene v sekundarnih procesnih enotah.

Indeks resnosti: razmerje med številom dni odsotnosti zaposlenih zaradi poškodbe in opravljenimi urami, pomnoženo z milijonom. Indeks meri resnost poškodb.

Direktiva Seveso (82/501/EGS in poznejše spremembe): evropska uredba, namenjena preprečevanju in nadzorovanju tveganj resnih nesreč. Direktiva ureja industrijske dejavnosti, ki vključujejo skladiščenje in/ali uporabo določenih količin nevarnih snovi.

Interesne skupine: vse kategorije subjektov, pravnih ali javnih, individualnih ali skupinskih, internih ali zunanjih, ki lahko vplivajo na uspešnost podjetja ali na interese katerih vplivajo poslovne odločitve podjetja: stranke, dobavitelji, investitorji, lokalne skupnosti, zaposleni, zveze, javna uprava, bodoče generacije itd.

Parni reforming: postopek, pri katerem metan v prisotnosti katalizatorja reagira s paro ter proizvaja vodik in CO2.

Trajnost (glej Trajnostni razvoj).

Trajnostni razvoj: razvoj, ki zadovoljuje trenutne gospodarske, okoljske in družbene potrebe, ne da bi bilo ogroženo zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.

Standard UNI EN ISO 13485 (medicinski pripomočki – sistem za vodenje kakovosti): mednarodni standard, ki si maksimalno prizadeva za to, da organizacije, ki delujejo v sektorju medicinskih pripomočkov, izpolnjujejo svetovne pravne zahteve v zvezi z vodenjem kakovosti ter dobavljajo varne in učinkovite medicinske pripomočke.

Standard UNI EN ISO 14001 (upravljanje okolja): mednarodni standard, ki predpisuje zahteve za sisteme upravljanja okolja. Standard omogoča organizacijam, da so pozorne na dejavnosti, ki imajo pomemben okoljski vpliv, da ohranjajo nadzor nad njimi in da izboljšujejo svojo okoljsko uspešnost.

Standard UNI EN ISO 22000 (sistem vodenja varnosti živil): mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve za sisteme vodenja varnosti živil in higiene.

Standard UNI EN ISO 27001 (varnost informacij): mednarodni standard, ki postavlja zahteve za vzpostavljanje in vodenje sistema za upravljanje varnosti informacij (logične, fizične in organizacijske varnosti) zato, da se podatki in informacije zaščitijo pred vsakršno vrsto grožnje; standard prav tako zagotavlja integriteto, zaupnost in razpoložljivost podatkov in informacij.